Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjä
Tmi Anne-Maarit Tuomala (2132106-5)
Postiosoite: Tarhapolku 6 as 4, 19700 Sysmä
Sähköposti: anne-maarit.tuomala@kodinsiivouspalvelut.fi
Puhelin: +358409636840
Tietosuojavastaava
Anne Tuomala
Sähköposti: anne-maarit.tuomala@kodinsiivouspalvelut.fi


2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja, jotka: • toimeksiantaja tai rekisteröity antaa meille asioidessaan kanssamme; • syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä; ja • saadaan muista lähteistä palvelun tuottamisen yhteydessä; esim. Patentti- ja rekisterihallitus, Oikeusrekisterikeskus, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, luottotietorekisterit, yhteystietopalveluyritykset ja viranomaiset.
Toimeksiantajan ei ole pakko antaa meille henkilötietoja. Palvelun tarjoaminen kuitenkin edellyttää henkilötietojen antamista.
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä: • Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, ammattinimike, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja pankkiyhteystiedot; • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja sen käyttöä koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, asiakasyhteydenotot ja rekisteröityjen/ toimeksiantajien oikeuksia koskevat kirjaukset; • palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai evästeiden tai samankaltaisten
teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot suostumuksen perusteella.


3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.
Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
Käsittelemme henkilötietoja asiakkaan / asiakasta edustavan henkilön tunnistamiseen, sopimussuhteen hoitamiseen, asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon ja viestintään, palvelujamme koskevaan raportointiin sekä palvelujemme käyttäjien tunnistamiseen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan ja meidän väliseen sopimukseen.
Markkinointi
Voimme käsitellä henkilötietoja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota palveluitamme. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso 8).
Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi
Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun varmistaa palvelun ja verkkosivun asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelun kehittämiseen ja liiketoiminnan johtamiseen.
Lakien noudattaminen
Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.


4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille: • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi, oikeudenkäynti- ja muihin viranomaismenettelyihin liittyen; • kun yhteistyökumppanimme/alihankinta yritykset ja alihankkijat käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä; • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
• kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja • rekisteröidyn suostumuksella osapuolille, joita suostumus koskee.


5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


6. EVÄSTEET
Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.annemaarit.net. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.
Voit lukea lisää evästeistä täältä verkkosivuilla olevasta evästeilmoituksesta.


7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista sitä tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluttua asiakassuhteen tai toimeksiannon päättymisestä.


8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä/ toimeksiantajalla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: anne-maarit.tuomala@kodinsiivouspalvelut.fi
Rekisteröidyllä/ toimeksiantajalla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimitetut henkilötiedot järjestelmästä toiseen.
Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/yhteystiedot.


9. TIETOTURVA
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.


10. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme, josta löydät myös viimeisimmän version tästä selosteesta.

Ammattisiivous Järvenpää

Ota yhteyttä

Ammattisiivous Järvenpää

Anna palautetta

Ammattisiivous Järvenpää

Ota yhteyttä